Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o zajišťování správy společných částí budovy a budovy jako celku, uzavřená podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, zejména ust. § 566 až § 575 obch.zák. a ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon), uzavřená mezi smluvními stranami:
 
STAVOS reality s.r.o.,
se sídlem v Brně, U Svitavy 2, 618 00
IČ 63476797, DIČ CZ63476797
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20505
zastoupen jednatelem společnosti Ing. Vojtěchem Fučíkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno, č. účtu 27-0479180217/0100
(dále je správce)
 
a
 
Společenství pro dům Blažovická 1
se sídlem: Blažovická 1, 627 00 Brno
IČO:
 
 
 
Článek 1
Předmět smlouvy
 
Touto smlouvou se správce zavazuje, že pro společenství vlastníků na jeho účet obstará správu, provoz domu a opravy společných částí budovy a budovy jako celku a pozemku (dále jen „správa domu“):
 
V Brně, ulice Blažovická 1
č.popis. 1342
 
Pro vymezení předmětu smlouvy současně platí příslušná ustanovení prohlášení vlastníka budovy, zapsaného do katastru nemovitostí, a to včetně jeho případných příloh.
 
Pro účely této smlouvy platí vymezení pojmů podle § 2 zákona.
 
 
Článek 2
Práva a povinnosti správce
 
1)             Správce se zavazuje jménem společenství vlastníků a na jeho náklady provádět a zabezpečovat níže uvedené činnosti:
 
a) oblast poskytování služeb:
-        provoz budovy a pozemku včetně technických zařízení a společných technických sítí, tak aby společné části budovy byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě,
-        údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci společných částí budovy,
-        zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
-        protipožární zabezpečení budovy, jeho revize a opravy
-        revize a opravy rozvodů plynu, elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody, společné televizní antény a hromosvodů
-        prohlídky a čištění komínů
-        deratizaci, dezinsekci a desinfekci společných částí budovy a souvisejících objektů,
-        plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem budovy a pozemku,
b) oblast údržby a oprav
-         zpracování návrhu ročního plánu oprav, rekonstrukcí a modernizace domu včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci,
-        zabezpečit havarijní opravy společných částí budovy na základě požadavku společenství vlastníků
-        opravy a údržba budovy budou zabezpečovány jen do výše prostředků složených na fondu dlouhodobě přijatých záloh (DPZ),
-        opravy a údržba budou prováděny podle potřebnosti při dodržování zásad maximální hospodárnosti, kvality práce
-        při provádění oprav a údržby vystupovat při veřejnoprávních jednáních a vůči dodavatelům jménem společenství
-        operativně zajišťovat odstranění poruch v dodávce vody, plynu, el. energie a dalších poruch v budově,
-        podle projednaného a schváleného návrhu sdružení zajišťovat u dodavatelů rozsáhlejší opravy a rekonstrukce, kontrolovat jejich průběh, kvalitu a správnost účtovaných cen ,
c) oblast ekonomická
-        vedení účetnictví společenství vlastníků, zpracování účetní závěrky a podklady z účetnictví pro přiznání k dani z příjmů právnických osob,
-        projednání a odsouhlasení se zástupcem společenství vlastníků předpisu a změny předpisu záloh na úhradu plnění spojených s užíváním jednotlivých jednotek s společných částí budovy (služby), plánu nákladů na opravy, rekonstrukce a modernizaci budovy a vyhotovení měsíčního předpisu záloh jednotlivým uživatelům jednotek,
-        sledováním placením měsíčních záloh jednotlivými vlastníky jednotek, informování výboru společenství o případných neplatičích,
-        vyúčtování služeb podle platných obecně závazných právních předpisů do tří měsíců po obdržení konečných podkladů pro vyúčtování (dodavatelských faktur),
-        správce je oprávněn po projednání změnit výši měsíčních záloh, pokud to vyplývá ze změny obecně závazných právním norem, změny rozsahu poskytovaných plnění nebo změny cen dodávaných služeb,
-        sjednání pojištění společných částí domu, zabezpečení úhrady pojistného za pojištění společných částí budovy, uplatňování pojistných plnění za pojistné události
-        vedení mzdové agendy včetně komunikace se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a finančními úřady,
d) ostatní
-        evidence vlastníků jednotek a bydlících osob,
-        poradenství v oblasti smluvních vztahů, pracovněprávních vztahů
-        mimosoudní vymáhání pohledávek
-        zpracování řádné účetní závěrky,
-        opakované vyúčtování služeb za dům na žádost společenství vlastníků
 
2)      Správce vede o správě společenství podrobné účetnictví.
 
3) Podklady z účetnictví pro přiznání k dani z příjmů právnických osob správce zpracuje, v případě že společenství vznikla povinnost podat daňové přiznání, a předloží společenství vlastníků v termínu 15 dnů před termínem stanoveným právním předpisem pro předložení přiznání správci daně.
 
4) Návrh ročního plánu oprav, rekonstrukcí a modernizace domu včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci správce zpracuje a předloží společenství vlastníků nejpozději do 31.5. předcházejícího roku. K předložení návrhu se společenství vlastníků písemně vyjádří nejpozději do 31.8. předcházejícího roku. Nevyjádří-li se v tomto termínu, má se za to, že návrh plánu je schválen.
Poprvé bude tento návrh oprav předložen v posledním roce záruční lhůty na budovu. Správce stanoví výši roční tvorby dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizaci domu a výši měsíční tvorby zálohy připadající na jednotlivé vlastníky jednotek. Správce je oprávněn měnit v průběhu zúčtovacího období výši měsíčních záloh stanovených v tomto odstavci jen na základě písemného souhlasu společenství vlastníků. Při poklesu fondu dlouhodobě přijatých záloh pod minimální výši může správce zvýšit tvorbu fondu jen po předchozím projednání se společenstvím vlastníků.
 
5) Návrh plánu výdajů na správu domu a pozemku a záloh za služby pro následující rok, včetně rezervy na neplánované výdaje, zejména na odstranění závad havarijního charakteru nebo závad zjištěných revizemi, předkládá správce společenství vlastníků nejpozději do 30.9. předcházejícího roku. K předloženému návrhu plánu se společenství vlastníků vyjádří nejpozději do 31.10. předcházejícího roku. Nevyjádří-li se v tomto termínu, má se za to, že návrh plánu je schválen.
Na základě schváleného plánu výdajů stanoví správce celkovou výši roční zálohy na tyto výdaje za dům pro následující rok, výši měsíční zálohy za dům jako 1/12 z celkové roční zálohy za dům a výši měsíční zálohy, připadající na jednotlivé vlastníky jednotek.
Správce je oprávněn měnit v průběhu zúčtovacího období výši stanovených měsíčních záloh jen na základě písemného souhlasu společenství vlastníků.
 
6) Na základě společenství vlastníků odsouhlasené výše přepokládaných ročních výdajů za poskytované služby, odvozených z cen služeb za uplynulý rok a z předpokládaných cen běžného roku, správce stanovuje celkovou výši roční zálohy na úhrady za služby za dům, výši měsíční zálohy za dům jako 1/12 z celkové roční zálohy za dům a výši měsíční zálohy připadající na jednotlivé vlastníky jednotek v souladu s příslušnými předpisy. Správce je oprávněn měnit v průběhu zúčtovacího období takto stanovenou výši záloh bez písemného souhlasu sdružení jen při změně cen poskytovaných služeb ze strany jejich dodavatelů nebo při změně rozsahu poskytovaných služeb, po předchozím projednání se společenstvím vlastníků. Změnu výše měsíčních záloh správce písemně oznámí společenství vlastníků nejpozději 30 dnů před začátkem měsíce, ve kterém ke změně výše záloh dojde.
 
7) Vyúčtování záloh na služby za celý dům a podle jednotlivých vlastníků jednotek správce předloží společenství vlastníků v termínu stanoveném obecně platným právním předpisem. V případě celkového kladného salda z přeplatků a nedoplatků z těchto záloh převede správce jednotlivým vlastníkům jednotek příslušnou částku v termínu stanoveném obecně platným právním předpisem- v případě prodlení je správce povinen zaplatit sdružení úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
 
8) Kromě činnosti přímo související se správou domu správce:
a)           zajišťuje plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostor), tj. dodávka elektrické energie a plynu, dodávka studené vody a odvod odpadních vod, úklid společných prostor domu, úklid pěší komunikace přináležející k domu, čistění komínů. V rozsahu dohodnutém se společenstvím vlastníků  uzavírá smlouvy s dodavateli služeb.
b)           Zabezpečuje provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům než vlastníkům jednotek a nakládá s nimi s péčí řádného správce majetku a podle písemných pokynů sdružení a zajišťuje zúčtování plateb se subjekty, jimž tato zařízení slouží.
 
9) Správce je oprávněn po předchozím odsouhlasení výborem společenství vlastníků financovat z účtu sdružení výdaje v souladu s plánem výdajů na správu domu a pozemku. Vynakládat prostředky nad rámec tohoto plánu, s výjimkou na odvracení bezprostředně hrozících škod, jen s písemným souhlasem společenství vlastníků.
Při zabezpečování agendy související s pronájmem společných částí domu a nebytových prostor je správce oprávněn v rámci fakturace nájemného nájemci vyúčtovat společenství vlastníků provizi ve výši 10% z částky odpovídající příjmu za pronájem prostor.
 
10) Správce umožní výboru společenství nahlížet – kdykoliv o to výbor společenství nebo jimi pověřený zástupce požádá – do účetních knih, spisů, dokladů i souborů dat, které se vztahují ke spravovanému domu.
 
11)   Správce je povinen jednou ročně, nejpozději do konce kalendářního roku čtvrtletí následujícího roku, předložit společenství vlastníků zprávu o své činnosti v souladu se zákonem o vlastnictví bytů.
 
Článek 3
Práva a povinnosti společenství vlastníků
 
1) Společenství vlastníků je povinno poskytovat správci součinnost, která je nutná k řádnému plnění této smlouvy, bezodkladně písemně informovat správce o změně vlastníků v domě, vyjma převodů jednotek z vlastnictví správce, a bezodkladně oznámit správci všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy.
2)             Zástupce společenství vlastníků je povinen zajistit správci přístup do všech společných částí budovy a jednotek tak, aby mohl plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy.
3)             Společenství vlastníků se zavazuje ve stanovené výši a včas provádět úhrady na veškeré náklady spojené s poskytování služeb, správou a údržbou spravovaného majetku.
4)             Společenství vlastníků rozhoduje o výši a účelu užití prostředků na opravy a údržbu společných částí budovy.
5)             Společenství vlastníků se zavazuje vystavit správci písemnou plnou moc ke všem právním úkonům potřebným k provádění předmětu smlouvy správcem a k udělení zvláštní plné moc správci, bude-li to k plnění této smlouvy nezbytné.
6)             Uživatelé jednotek jsou povinni při zvýšení nebo snížení počtu osob, které jednotku užívají, při převodu či přechodu vlastnictví jednotky, změně trvalého bydliště nebo pobytu (kontaktní adresa) nahlásit správci tuto skutečnost do 30 dnů ode dne vzniku změny.
7)             V případě vzniku daňové povinnosti k dani z příjmu fyzických osob u vlastníků jednotek (např. z příjmu reklam, nájemného z nebytových prostor apod.ú zajistí zástupce společenství vlastníků informování jednotlivých vlastníků o této daňové povinnosti dle podkladů zpracovaných a předaných pro tento účel správcem.
 
Článek 4
Výše odměny správci
 
1)      Správci náleží za činnosti prováděné podle čl. 2 pod písm. a) a b), této smlouvy odměna ve výši 126,- Kč/měsíc/bytová jednotka (ke které bude účtována 19% DPH) , za činnost dle písm. c) této smlouvy odměna ve výši 50,- Kč/měsíc/bytová jednotka (ke které bude účtována 19% DPH). Za ostatní činnosti pod písm. d) odměna ve výši dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2)       Odměna je splatná měsíčně, vždy k 10.dni příslušného měsíce. Úhrada odměny bude provedena na základě faktury-daňového dokladu, kterou vystaví správce společenství vlastníků.
 
Článek 5
Financování
 
1)      Výkon činností uvedených v článku 2 této smlouvy provádí správce k tíži jednotlivých vlastníků bytů z prostředků složených na účtu společenství a do výše takto složených finančních prostředků, přitom odpovídá společenství vlastníků za oprávněnost proplácených částek, zejména ve vztahu k provedení prací v odpovídajícím rozsahu, kvalitě, ceně a sjednaných termínech plnění.
2)      Společenství vlastníků se zavazuje zajistit skládání finančních prostředků na zajištění správy, provozu a údržby spravovaného majetku pravidelně nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
3)      Správce se zavazuje používat finanční prostředky sdružení výhradně k úhradě nákladů na správu, provoz, opravy a údržbu budovy (pozemku) uvedené v článku 1 této smlouvy. Čerpání příjmů ze strany správce k jiným účelům, než je v této smlouvě stanoveno, je důvodem k vypovězení smlouvy.
Dlouhodobě přijatá záloha určená na opravy a investice společných částí budovy nepoužitá v příslušném kalendářním roce se vlastníkům jednotek nevrací a přechází do následujícího roku. S její výší je správce povinen seznámit společenství vlastníků jedenkrát ročně po uzávěrce roku.
Krátkodobé zálohy, určené na úhradu spojených se správou budovy budou zúčtovány s jednotlivými vlastníky jednotek. Případné přeplatky a nedoplatky budou vyrovnány jednotlivým vlastníkům jednotek do 30 dnů po schválení vyúčtování společenstvím vlastníků.
1)      Společenství vlastníků se zavazuje, že v případě záporného výsledku hospodaření budovy uhradí podíl ze ztráty z hospodaření budovy připadající na příslušnou jednotku do 30 dnů po předložení vyúčtování. V případě kladného hospodářského výsledku rozhodne společenství vlastníků o způsobu jeho rozdělení.
 
Článek 6
Vymezení odpovědnosti
 
1)      Při výkonu správy je správce povinen postupovat podle této smlouvy v souladu se zájmy společenství vlastníků a vlastníků bytů. Při tom odpovídá za škodu, která by byla způsobena porušením jeho povinností, popř. překročením udělené plné moci.
2)      Správce neručí sdružení za škody vzniklé havarijním stavem budovy, který nebylo možno předpokládat, ani mu nebylo možno předejít.
3)      Správce neručí za škody způsobené třetími osobami nebo vzniklé v důsledku nedostatku finančních prostředků zaviněném sdružením.
4)      Správce je povinen uzavřít vlastní odpovědnostní pojištění.
 
Článek 7
Rozsah oprávnění
 
Uzavřením této smlouvy společenství vlastníků zmocňuje správce k uzavírání potřebných smluv vztahujících se k čl. 2 této smlouvy.
Smlouvy s dodavateli bude správce uzavírat pouze do výše finančních prostředků uložených v DPZ s přihlédnutím k rezervě nutné pro běžný provoz budovy a do výše peněžních prostředků na bankovním účtu společenství vlastníků. Tuto zásadu je správce oprávněn porušit jen v případě havárie, která by mohla mít za následek ohrožení života osob nebo značné škody na majetku.
 
Článek 8
Platnost a podmínky smlouvy
 
1)      Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od 27.2.2008. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv se smluvních stran bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem  měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2)      Správce je povinen nejpozději v den ukončení správy budovy předat výboru společenství vlastníků veškerou technickou dokumentaci budovy.
3)      Správce je povinen do 3 měsíců po ukončení správy zpracovat mimořádnou účetní závěrku a protokolárně předat sdružení veškerou dokumentaci a spisy k dosud spravované nemovitosti.
 
Článek 9
Závěrečná ustanovení
 
1)      Práva a povinnosti smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zákonem č. 72/1994 v platném znění.
2)      Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen pro správce budovy a druhý pro společenství vlastníků.
3)      Společenství vlastníků a správce uvedení v preambuli této smlouvy souhlasí s jejím obsahem a tuto skutečnost potvrzují svými podpisy.
 
 
 
                        V Brně dne                                                                 V Brně dne
                         Za správce                                                        Za společenství vlastníků
 
 
 
                .....................................                                              ...........................................
                   Ing. Vojtěch Fučík                                                   .     předseda výboru
           jednatel STAVOS reality s.r.o.                                Společenství pro dům Blažovická 1
 
Příloha č. 1 Smlouvy o zajišťování správy společných částí budovy a budovy jako celku
 
 
 
Výše odměny správci za ostatní činnosti prováděné podle Smlouvy o zajišťování správy společných částí budovy:
 
 
 
- vedení evidence vlastníků jednotek a bydlících osob                                        1.000,- Kč/byt
   (poplatek při dispozici s jednotkou – prodej, darování)
 
- poradenství v oblasti smluvních vztahů, pracovněprávních vztahů                      
   za každý jednotlivý případ                                                                                    500,- Kč
 
- mimosoudní vymáhání pohledávek                                                               5 % z pohledávky
 
- zpracování řádné účetní závěrky     
                                                                3.000,- Kč
 
-    opakované vyúčtování služeb za dům na žádost společenství vlastníků         1.000,- Kč
 
K odměně bude účtována 19% DPH.